Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на трафика на хора и механизмите за подкрепа

“Трафикът на хора е тежко нарушение на основни човешки права, както и изключително вредна и доходоносна форма на трансгранична организирана престъпност.”

(Европейска комисия)

Трафикът на хора в цифри

Според данните на Европейска комисия за 2020 г.:

(Данни за трафика на хора в ЕС, 2020)

Чрез обучения за повишаване на компетентността на професионалисти

работещи в регистрационно-приемателни центрове и адвокати.

Чрез засилване на взаимодействието

между публичните власти и ключовите участници.

Как проектът ACTIVATE ще постигне целите си ?

Чрез разработване на онлайн инструменти

за подобряване на координацията и взаимодействието.

Чрез повишаване на информираността

относно трафика на хора

Партньори по проекта

KMOP – Център за социални дейности и иновации, Гърция

KMOP – Център за социални дейности и иновации е неправителствена организация, базирана в Атина, Гърция, която има повече от 40 години опит в устойчиво развитие, социално израстване, защита на човешки права, социално включване и изследване на политики.

Differenza Donna, Италия

Differenza Donna е женска феминистка организация, създадена в Рим на 6 март 1989. Нейната цел е да противодейства и предотвратява насилието над жени.

Фондация “Асоциация Анимус”, България

От 1994 г. Фондация “Асоциация Анимус” предоставя услуги за жертви на трафик на хора и за жертви на домашно насилие.

Фондация “Асоциация Анимус”, България

От 1994 г. Фондация “Асоциация Анимус” предоставя услуги за жертви на трафик на хора и за жертви на домашно насилие.

KMOP – Център за социални дейности и иновации, Гърция

KMOP – Център за социални дейности и иновации е неправителствена организация, базирана в Атина, Гърция, която има повече от 40 години опит в устойчиво развитие, социално израстване, защита на човешки права, социално включване и изследване на политики. Организацията работи за изграждане на издръжливост у хората, борба с неравенството и подкрепа на приобщаващо и устойчиво израстване чрез разработване на иновативни инструменти, програми и политики. Освен че предоставя социални услуги, KMOP развива стратегически  програми в областта на образованието, миграцията, защитата на човешки права, заетостта, психичното здраве и социалната икономика.

KMOP е координатор на проекта ACTIVATE. Организацията работи в близко сътрудничество с Националния механизъм за насочване в Гърция и има добро взаимодействие с офиса на Националния докладчик за трафика на хора, както и с Националния център за социална солидарност.

Differenza Donna, Италия

Differenza Donna е женска феминистка организация, създадена в Рим на 6 март 1989. Нейната цел е да противодейства и предотвратява  насилието над жени. DD изповядва възгледа, че дискриминацията, маргинализацията и потисничеството на жените са широко разпространени, сложни и сериозни социални явления, които могат да бъдат преодолени само чрез специфични познания. DD реализира широк кръг от инициативи, насочени към промяна на традиционните културни възприятия за женския пол, и търси ефективни форми за интервенция, за да се преодолеят насилието и дискриминацията срещу жени. DD е активна на национално и международно ниво. Управлява подслони и консултативни центрове за жени, сред които два подслона и четири консултативни центъра за жени жертви на трафик на хора.

 

От създаването си DD е подкрепила над 40 000 жени, като 50% от тях са били мигранти или търсещи убежище, а повече от 1000 – жертви на трафик на хора.

Фондация “Асоциация Анимус”, България

От 1994 г. Фондация “Асоциация Анимус” предоставя услуги за жертви на трафик на хора и за жертви на домашно насилие.  “Анимус” работи в три основни направление: услуги за директна психо-социална подкрепа на жертви; застъпничество и превенция; обучение на експерти как да идентифицират и подкрепят пострадалите от насилие.

През последните 25 години фондация “Асоциация Анимус” се е доказала като един от най-надеждните доставчици на социални услуги в България. В момента организацията управлява следните програми: 24-часова Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие; 24-часов Кризисен център, който функционира и като Транзитен център за жертви на трафик на хора; Травма център за деца и семейства; Център за реинтеграция, консултиране и психотерапия; Комплекс за социални услуги за деца и семейства, който включва и звено “Майка и бебе”.

“Асоциация Анимус” е един от основателите на Ла Страда Интернешънъл – европейска платформа за борба с трафика на хора.

SOLWODI, Германия

SOLWODI” означава “Солидарност с жени в беда”. Международната организация за правата на човека е създадена в Момбаса (Кения) през 1985 г. от д-р Леа Акерман.

 

От 1987 г. SOLWODI се занимава с благотворителност и управлява 19 специализирани центъра за консултиране и седем подслона в Германия за жени-мигранти в затруднено положение. SOLWODI предлага холистична психо-социална грижа и подкрепа, подслон, насочване към правна и медицинска помощ, както и подкрепа за доброволно завръщане към страната на произход.