Δράσεις

ACTIVATE

Τα εγχειρίδια επιμόρφωσης θα καταρτιστούν ειδικά για δικηγόρους και επαγγελματίες που εργάζονται σε Κέντρα Υποδοχής. Θα περιλαμβάνουν αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, των μεθόδων εργασίας, των εκπαιδευτικών ενοτήτων, των στόχων και των αποτελεσμάτων. Επίσης, θα διατίθενται σε 5 γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, βουλγαρικά και γερμανικά).

Όλοι οι εταίροι του έργου πρόκειται να πραγματοποιήσουν εκπαιδεύσεις που θα απευθύνονται σε δικηγόρους και επαγγελματίες που εργάζονται σε Κέντρα Υποδοχής. Στην Ελλάδα, το ΚΜΟΠ θα υλοποιήσει δύο (2) εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες που εργάζονται σε Κέντρα Υποδοχής σε δύο νησιά και δύο (2) εκπαιδεύσεις για δικηγόρους, μία στην Αθήνα και μία μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας webinar για τους/τις δικηγόρους που ζουν σε πόλεις της επαρχίας. Στη Βουλγαρία, ο Animus θα διεξαγάγει δύο (2) εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες που εργάζονται σε Κέντρα Υποδοχής και μία (1) εκπαίδευση για δικηγόρους στη Σόφια. Στη Γερμανία, η SOLWODI θα πραγματοποιήσει δύο (2) εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες που δουλεύουν σε Κέντρα Υποδοχής, μία στο Ρέγκενσμπουργκ και μία στη Βόννη, καθώς και δύο (2) εκπαιδεύσεις για δικηγόρους στις ίδιες πόλεις. Στην Ιταλία, η DD θα υλοποιήσει τέσσερις (4) εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες που εργάζονται σε Κέντρα Υποδοχής και δύο (2) εκπαιδεύσεις για δικηγόρους στη Ρώμη.

Για την τελειοποίηση των εγχειριδίων επιμόρφωσης, θα συνταχθούν εκθέσεις που θα περιέχουν τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από κάθε χώρα μετά τη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών και των εκπαιδευτών/ριών. Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι εταίροι και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εκπαιδεύσεις θα αναλυθούν σε μία Συνθετική Έκθεση Διδαγμάτων.

Θα δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο e-learning με βάση το εγχειρίδιο εκπαιδευτή/ριας κάθε χώρας-εταίρου. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα διαμορφωθούν σε ψηφιακή μορφή για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμες από μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με βάση τη διαδικτυακή πλατφόρμα που υπάρχει στην Ιταλία, οι εταίροι θα βοηθήσουν τη Βουλγαρία στη δημιουργία μίας αντίστοιχης πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει: μηχανισμούς αναφοράς, χαρτογράφηση υπηρεσιών, κατευθυντήριες οδηγίες, σχετικές εκθέσεις, εργαλεία και λοιπό υλικό για αξιολόγηση από τα μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάλληλη αναφορά των θυμάτων και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο στις υφιστάμενες υπηρεσίες.

Θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου ή την αναβάθμιση ενός υφιστάμενου ψηφιακού εργαλείου σε κάθε χώρα-εταίρο. Κάθε εργαλειοθήκη θα περιέχει ψηφιακές βιβλιοθήκες, χαρτογράφηση υπηρεσιών, μηχανισμούς αναφοράς και κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά και σχετικές εκθέσεις, εργαλεία και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον υλικό με ελεύθερη πρόσβαση για μέλη.

Θα εκπονηθεί ένας Οδηγός που θα παρουσιάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις θυμάτων trafficking και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίχθηκαν. Με αυτό τον τρόπο, θα εμπλουτίσει τους υφιστάμενους πόρους για τους μηχανισμούς καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, καθώς τα περισσότερα από τα θύματα αντιμετωπίζουν πολλαπλές ευαλωτότητες. Πρόκειται για ένα άκρως απαραίτητο εργαλείο, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές, τα Δημόσια Συστήματα Υποστήριξης επικεντρώνονται μόνο σε μία συγκεκριμένη κατάσταση/μορφή ευαλωτότητας (π.χ. χρήση αλκοόλ/ναρκωτικών, προβλήματα ψυχικής υγείας, καθεστώς αιτούντος/σας άσυλο, ΛΟΑΤΚ) αγνοώντας την πολυπλοκότητα και την πολυπαραγοντική/διεπιστημονική προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί προκειμένου το θύμα να λάβει την κατάλληλη υποστήριξη. Στον οδηγό, θα προταθεί μία ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των θυμάτων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τον συνδυασμό πολλαπλών ευάλωτων καταστάσεων των θυμάτων.