Σχετικά με το έργο

ACTIVATE

Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) αποτελεί σοβαρό έγκλημα και παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην καταπολέμηση του trafficking τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα συστήματα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα οποία λειτουργούν ως σημεία εισόδου για Υπηκόους Τρίτων Χωρών στην Ευρώπη, δεν διαθέτουν ευαίσθητες σε θέματα φύλου και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις και υπηρεσίες. Οι επαγγελματίες που εργάζονται εκεί σπανίως έχουν λάβει κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσουν σημάδια εμπορίας ανθρώπων και να αντιδράσουν σωστά για να βοηθήσουν τα θύματα.

Το έργο ACTIVATE υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ). Φιλοδοξεί να συμβάλει στην εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και στη στήριξη των θυμάτων μέσω της ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης, ταυτοποίησης και υποστήριξης εστιάζοντας ιδιαίτερα στα Θύματα Εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο;

Επαγγελματίες που εργάζονται σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Δικηγόρους

Δημόσιες αρχές

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς

Διάφορους φορείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την παροχή στήριξης στα θύματα

Στο ευρύ κοινό

Το έργο ACTIVATE στην πράξη

120-140 επαγγελματίες

που εργάζονται στα Κέντρα Υποδοχής θα επιμορφωθούν σε θέματα πρόληψης και αναγνώρισης θυμάτων trafficking

4 ψηφιακά εργαλεία θα αναπτυχθούν
για τους σκοπούς του έργου,

όπως βιβλιοθήκες/χάρτες, μηχανισμοί αναφοράς και κατευθυντήριες οδηγίες, συναφείς εκθέσεις κλπ.

70-140 δικηγόροι

θα επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων και αναγκών των θυμάτων trafficking.

4 Εθνικοί Μηχανισμοί Αναφοράς

θα δημιουργηθούν εξαρχής ή θα ενισχυθούν περαιτέρω

1 εργαλείο e-learning
θα διατίθεται σε 4 γλώσσες

στα μέλη του προσωπικού των ΚΥΤ και στους/στις δικηγόρους για μελλοντικά σεμινάρια (εξ αποστάσεως και δια ζώσης).

4 εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης

θα διοργανωθούν για το ευρύ κοινό